Fraude: Beleid, Beheersing en Bestrijding

Er bestaat een actief beleid betreffende fraudebeheersing en bestrijding. Medewerkers dienen te alle tijden de fraude-indicatoren in de gaten te houden en actief gebruik te maken van het Spoorboekje en FISH.

Fraudebeleid

Er zijn fraude-indicatoren voor acceptatie vastgelegd die acceptanten dienen te volgen. Daarnaast is er ook een fraudeprotocol toegankelijk die medewerkers kunnen raadplegen. Tevens wordt er ook gebruik gemaakt van het Spoorboekje. Geconstateerde fraude wordt bewaard en opgeslagen. Binnen de organisatie is een fraudecontactpersoon aangewezen.

Fraude toetsing

Iedere medewerker van zowel de afdeling acceptatie alsmede de afdeling schade is verantwoordelijk voor de toetsing op mogelijke fraude. Bij iedere nieuwe verzekering, alsmede een naamswijziging dient een medewerker te toetsen aan de hand van FISH. Naast nieuwe verzekeringen en naamswijzigingen dienen medewerkers ook bij schade te toetsen aan de hand van FISH. Na twee maanden vindt er een hercontrole plaats, waarbij alle nieuwe verzekeringen, naamswijzigingen en schades wederom worden getoetst aan de hand van FISH. Daarnaast wordt er periodiek getoetst conform de Sanctiewet. Hits worden gecontroleerd en indien correct gemeld bij de fraudecoördinator.

Fraudecoördinatie

Zowel de volmachtbeheerder alsmede de directie dienen op de hoogte gesteld te worden bij een vermoede tot, of constatering van fraude. De volmachtbeheerder is de fraudecoördinator en zal het contact met de volmachtgevers coördineren. Met de volmachtgever wordt overlegd over de verdere handelswijze en communicatie naar de klant.

Fraudebeheersing

IFA-Assuradeuren beschikt over een incidentenprocedure waarin de doelstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden besproken. Tevens wordt de werkwijze bij het vaststellen van een incident beschreven, dit betreft de verschillende type incidenten, manier van rapportage en eventuele melding aan derden. Op het incident registratieformulier worden alle gegevens ingevuld en afgegeven aan de directie ter controle en afhandeling.

Bij nieuwe klanten wordt er door ANVA gecheckt of er uitval is. Zo ja, dan ontvangt de Volmachtbeheerder een notificatie. Market Scan levert de data 4 keer per jaar aan en ABZ onderzoekt de desbetreffende data. Mocht daar uitval zijn, dan ontvangt IFA een notificatie van ABZ. Als er een FISH-melding is wordt er gestreefd binnen 10 dagen actie te ondernemen en deze melding te onderzoeken.

 

Terugvorderen kosten bij fraude

Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Boven op het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen er als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht.Meer informatie over SODA staat op www.so-da.nl.

Personeel mag en kan niet hun eigen polis opmaken c.q. verwerken of eigen schades afwikkelen. Risico op interne fraude is hierdoor nihil

Stel ons gerust uw vraag

0180 – 64 22 77
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.