Privacy statement – IFA Assuradeuren/IFA Verzekeringen

Wanneer u onze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Uitgangspunten

Wij gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de uitgangspunten rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Doel gegevensverzameling

Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes, het verwerken van door u gesloten verzekeringen, statistische analyses, om fraude te voorkomen en te bestrijden, om de veiligheid van de financiële sector, organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.

Wij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Diensten van derden

Voor onze dienstverlening kunnen wij in sommige gevallen gebruik maken van de diensten van derden. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor wettelijke doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Aan ons gelieerde ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00) of de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl of 020-550 28 88).

Vanwege een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame

verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Er zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze sites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van onze onderlinge communicatie.

Dataminimalisatie

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We streven naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

De archivering en bewaartermijnen zijn een algemene regel, hier wordt geen onderscheidt gemaakt tussen de verschillende afdelingen en/of producten binnen de organisatie, tenzij dit expliciet genoemd wordt.

Bescheiden van lopende verzekeringen en schades worden digitaal onbeperkt bewaard in ons ANVA.

Geroyeerde verzekeringen en schadehistorie worden voor minimaal acht jaren beschikbaar gehouden. De exacte termijnen staan vermeld in het AVG-handboek. Na het verstrijken van deze periode worden de dossiers vernietigd

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), het recht om rectificatie te verkrijgen (artikel 16 AVG), het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 17 AVG), het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 18 AVG), en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20). U kunt ook verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 21 AVG).

Wilt u van deze rechten gebruikmaken, of heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming/privacy officer, Postbus 504, 2990 AM Barendrecht, of via e-mail: info@ifaverzekeringen.nl.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Stelt u geen prijs op toezending van informatie over onze producten, dan kunt u dit aan ons doorgeven via Postbus 504, 2990 AM Barendrecht, of via e-mail: info@ifaverzekeringen.nl.

Stel ons gerust uw vraag

0180 – 64 22 77
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.