Privacy Beleid IFA Assuradeuren B.V.

In dit privacy beleid is vastgelegd hoe IFA Assuradeuren met de gegevens van klanten omgaat, hoe deze worden gebruikt en hoe deze worden beschermd.

Definities

Voor zover uit de aard of strekking van het in dit privacy beleid beschrevene niet anders voortvloeit, wordt in dit privacy beleid verstaan onder:

‘Persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbeer wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

‘Verwerking’: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

‘Derde’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lid statelijk recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

‘Verwerker’: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Grondslag

De gegevensverwerking die door IFA Assuradeuren wordt verricht is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, is noodzakelijk voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting of de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, conform artikel 6 sub 1 b, c en f Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Verwerking persoonsgegevens door IFA

IFA Assuradeuren respecteert de privacy van klanten en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als hiervoor toestemming is verleend door de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk, rechtmatig en transparant is. IFA Assuradeuren streeft naar dataminimalisatie en registreert niet meer gegevens dan nodig is.

IFA Assuradeuren garandeert dat de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens door haar worden behandeld conform hetgeen is beschreven in dit privacy beleid, met inachtneming van de AVG.

Persoonsgegevens die geregistreerd worden

 • Volledige naam (zowel voor als achternaam)
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum & geboorteplaats
 • Betalingsgegevens en rekeningnummer
 • Jaarinkomen/Huishoudinkomen
 • Gezinssamenstelling
 • Kopie persoonsbewijs
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, het behandelen van schade of andere onderdelen van de dienstverlening

IFA Assuradeuren verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor toestemming is verleend door de betrokkene.

Alle correspondentie tussen betrokkene en IFA Assuradeuren zal ook worden geregistreerd.

 

Rechten van betrokkenen

Op grond van artikel 15 AVG heeft een betrokkene recht van inzage aangaande de door IFA Assuradeuren verwerkte persoonsgegevens. Indien een betrokkene een verzoek tot inzage doet, zal IFA Verzekering de betrokkene een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verstrekken.

Op grond van artikel 16 AVG heeft een betrokkene recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Betrokkene heeft ook recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens. Indien de betrokkene een dergelijk verzoek indient, kan door het verstrekken van een aanvullende verklaring door de betrokkene, IFA Assuradeuren de gegevens rectificeren.

Op grond van artikel 17 AVG, heeft een betrokkene recht op gegevenswissing. Indien een betrokkene een verzoek tot gegevenswissing indient, zal IFA Assuradeuren zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen, tenzij:

 • De persoonsgegevens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De persoonsgegevens bewaard moeten worden conform een wettelijke verwerkingsverplichting

Op grond van artikel 18 AVG, heeft een betrokkene recht op beperking van de verwerking van de volgende elementen:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

Indien het verzoek tot beperking van de verwerking gehonoreerd wordt, zal IFA Assuradeuren de betrokkene hierover inlichten.

Op grond van artikel 20 AVG heeft een betrokkene het recht de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt. Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

Op grond van artikel 21 AVG heeft een betrokkene het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bewaartermijn gegevens

De bewaartermijnen voor polis dossiers zijn:

 • Maximaal twintig jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
 • Maximaal twintig jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering
 • Maximaal tien jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
 • Maximaal dertig jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • Voor alle overige verzekeringen maximaal 8 jaar na het beëindigen van de verzekering

De bewaartermijnen voor schadedossiers zijn:

 • Maximaal twintig jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • Voor alle overige schadedossiers maximaal 8 jaar na het beëindigen van het schadedossier

De bewaartermijnen voor adviesdossiers zijn:

 • Maximaal tien jaar na in kennis stelling van het beëindigen van de hypothecaire lening bij hypotheekadviezen
 • Maximaal tien jaar na het beëindigen van een adviesdossier bij alle overige adviezen

De bewaartermijn voor correspondentie tussen betrokkene en IFA Assuradeuren bedraagt maximaal zeven jaar.

Het delen van gegevens met derden

IFA Assuradeuren deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Deze derden bestaan uit:

 • Banken waarvoor IFA Assuradeuren als bemiddelaar optreedt
 • Partijen die betrokken zijn bij een financieel of hypotheekadvies
 • Verzekeraars waarvoor IFA Assuradeuren als gevolmachtigd agent optreedt of waarmee wordt gecorrespondeerd over schade
 • Overheidsinstellingen en toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Accountants en auditorganisaties voor het uitvoeren van wettelijke en vrijwillige controles
 • Expertise bureaus, schade-experts en reparatiebedrijven

Aanpassing van het privacy beleid

De privacywetgeving blijft veranderen en dit betekent dat IFA Assuradeuren de privacyverklaring zal aanpassen conform nieuwe wetgeving.

Stel ons gerust uw vraag

0180 – 64 22 77
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.